Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή της SAPT Hellas

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή της SAPT Hellas

Περιγραφή

“Ζώα και Παιδιά, κάτοικοι του ίδιου πλανήτη”. Οι ομιλίες όλων των εκπροσώπων οργανώσεων και επιστημόνων ήταν πολύ ουσιαστικές και κατατοπιστικές για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουν πρωτοβουλία και να “ωθήσουν” τους μαθητές τους στα τόσο ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Και η “ψυχή” της διοργάνωσης; η κα Ευαγγελία Μπούτου, δηλαδή η Λία μας, εθελόντρια της Ομάδας Επισκέψεων με σκύλο (Μάρκος).

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914