Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (12/10/15-πρωί)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (12/10/15-πρωί)

Περιγραφή

Φωτογραφίες από τις πρωινές ενημερώσεις μαθητών Δημοτικού (Τεμένης, 2ο Αιγίου, 5ο Αιγίου)

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1012