Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Περιγραφή

Μία «γεμάτη» επίσκεψη, με πολλή επαφή και καθόλου προφορικό κομμάτι. Η λειτουργικότητα διέφερε από παιδί σε παιδί αρκετά αλλά οι συμμετέχοντες εθελοντές ήταν σε επαρκή αριθμό ώστε να περάσουν όλα τα παιδιά πολύ όμορφα. Μοιράσαμε χαμόγελα ακόμα και στους πιο δύσκολους, ναι!

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
888