Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου-Τάξεις Δ, Ε, Στ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου

Περιγραφή

Η τάξη ήταν αρκετά φρόνιμη και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά με ερωτήσεις σε όλη την παρουσίαση.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
918