Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

O Νέος Νόμος 4039/2012 και η τροποποίηση αυτού (Φεβρουάριος 2014)

Διαβάστε όλο τον Νόμο 4039/2012

Τροποποίηση (Φεβρουάριος 2014) όλο το άρθρο 46 του Ν. 4238  (ΦΕΚ 32/11-2-2014) με το οποίο τροποποιείται ο  ο Ν. 4039/2012

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
896