A Arsakeio-Tositseio Elementary school of Ekali (Class E)