Βρέθηκε στην Κάντζα

Donate Now

Βρέθηκε στην Κάντζα. Είναι αρσενικό πιτ μπουλ mixed, είναι καλός χαρακτήρας και υπάκουος.
Είναι σίγουρα από σπίτι!
Μήπως γνωρίζετε κάτι? Τηλ. 6942712398

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
860